OK
Spnicehome
title-leftهاضم خشک پسماند Dry Digestion title-right
bg-corner
   

•    مناسب برای پسماندهای مخلوط شهری (MSW) و پسماندهای آلی (Bio Waste)
•    راندمان بالای تولید بیوگاز
•    تولید پیوسته بیوگاز، تغذیه به طور پیوسته
•    قابلیت اعتماد زیاد
•    عدم ایجاد رسوب و کف – انتقال رسوبات به خروجی
•    همزن های محکم با شافت کوتاه
•    سیستم منحصر به فرد تخلیه بوسیله خلاء و هوای فشرده
•    گرمسازی بوسیله لوله های آب داغ از کف و دیوارها
•    قابل انعطاف برای انواع خوراک با مقدارهای مختلف مواد جامد
•    قابلیت استفاده در فرایندهای مزوفیلیک یا ترموفیلیک
 
bg-corner